บจ.พีซีที เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ: บจ.พีซีที เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจกรรมขายสินค้าประเภทเชื้อเพลิง สินแร่ โลหะ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 692/101 ซอยพญานาค แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

วันที่จดทะเบียน: 11/12/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.พีซีที เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.พีซีที เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.พีซีที เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.พีซีที เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.พีซีที เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 11/12/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจกรรมขายสินค้าประเภทเชื้อเพลิง สินแร่ โลหะ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 692/101 ซอยพญานาค แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400